รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) 19 กรกฎาคม 2562 08:00:00 19 กรกฎาคม 2562 12:00:00 ทักษะการปฎิเสธเพื่อน จำนวน 30 คน
ผู้ดูแลห้องประชุมดำเนินงานให้
- จัดสถานที่ประชุม
- โปรเจ็คเตอร์
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นายปรีาพล นาคีรักษ์
ห้องประชุมอุดมสุข 19 กรกฎาคม 2562 13:00:00 19 กรกฎาคม 2562 16:00:00 ประชุม การพัฒนาระบบบริการ (PCT) จำนวน 30 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินสนับสนุน/โครงการของผู้จัด
จิราภรณ์ นาคีรักษ์