รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุม Conference 21 ตุลาคม 2562 13:00:00 21 ตุลาคม 2562 16:00:00 พนักงานบริการ(กลุ่มการฯ) จำนวน 17 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายในโรงพยาบาล)
จิราภรณ์ นาคีรักษ์
ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) 21 ตุลาคม 2562 13:00:00 21 ตุลาคม 2562 16:00:00 ทบทวน Case จำนวน 15 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินสนับสนุน/โครงการของผู้จัด
จิราภรณ์ นาคีรักษ์
ห้องประชุมอุดมสุข 21 ตุลาคม 2562 13:00:00 21 ตุลาคม 2562 16:00:00 ประชุมพนักงานบริการ จำนวน 20 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
ไม่เสียงบประมาณ(ประชุมภายในโรงพยาบาล)
สุกมล วงศ์คูณ