รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) 28 กันยายน 2563 08:00:00 31 มกราคม 2564 00:00:00 เก็บเวชภัณฑ์เฉพาะโรค จำนวน 3 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม
ห้องประชุมพนาภินันท์(ใหญ่) 28 กันยายน 2563 08:00:00 30 กันยายน 2563 16:00:00 เตรียมรับทีมตามเสด็จสมเด็จพระพี่นางเธอฯ จำนวน 100 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
เงินบำรุงโรงพยาบาล
นงรัก ฟองลม

ห้องประชุมพนาภินันท์(ใหญ่) ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) ห้องประชุมหอไตร ห้องประชุม Conference ห้องประชุมอุดมสุข ห้องประชุมดอกปีป

Fullcalendar