รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมพนาภินันท์(เล็ก) 18 กุมภาพันธ์ 2563 08:00:00 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:00:00 ประชุมโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง จำนวน 36 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- จัดสถานที่ประชุม
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินสนับสนุน/โครงการของผู้จัด
สุกมล วงศ์คูณ
ห้องประชุมอุดมสุข 18 กุมภาพันธ์ 2563 13:00:00 18 กุมภาพันธ์ 2563 16:00:00 ประชุมพนักงานเปล/คนงาน จำนวน 30 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินบำรุงโรงพยาบาล
จิราภรณ์ นาคีรักษ์