รายการจองห้องประชุมออนไลน์

หน้าแรก ลงชื่อเข้าใช้ระบบ
ค้นหา :
วันที่ :
ถึง :

อนุมัติแล้ว | รอการอนุมัติ | ยกเลิกการจอง
สถานะ ห้องประชุม วันเวลาที่เริ่ม วันเวลาสิ้นสุด หัวข้อการขอจองห้องประชุม รายละเอียด ผู้จอง
ห้องประชุมอุดมสุข 18 พฤศจิกายน 2562 08:00:00 18 พฤศจิกายน 2562 12:00:00 ประชุมกำหนดนโยบายผู้บริหาร จำนวน 10 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินบำรุงโรงพยาบาล
ทัศนีย์ บู่คำ
ห้องประชุมอุดมสุข 18 พฤศจิกายน 2562 13:00:00 18 พฤศจิกายน 2562 16:00:00 ระบบบริหารงานห้องผ่าตัด จำนวน 15 คน
ผู้รับผิดชอบดำเนินการเอง
- โปรเจ็คเตอร์
- Notebook
เงินบำรุงโรงพยาบาล
จิราภรณ์ นาคีรักษ์