Author

18 posts

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 15 ตค

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลตระการพืชผลมีความประสงค์ ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓๔ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร69094_62097027510_25620902205712_2