ประกาศร่างวิจารณ์ประกวดราคาเช่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System PACS ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โรงพยาบาลตระการพืชผล มีความประสงค์ ร่างวิจารณ์ประกวดราคาเช่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System PACS ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร62087236107_25620815094353_2

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Loading Facebook Comments ...