ดาวน์โหลด

Title
นโยบายที่สำคัญ สสจ.อุบล ปี 2563
 1 file(s)  10 downloads
คู่มือ 28/11/2019 Download
ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข_63
 1 file(s)  11 downloads
คู่มือ 28/11/2019 Download
แผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
 1 file(s)  34 downloads
คู่มือ 05/11/2019 Download
การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล
 1 file(s)  2 downloads
คู่มือ 10/06/2019 Download
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 1 file(s)  38 downloads
แบบฟอร์ม 10/06/2019 Download
บันทึกข้อความอุทธรณ์ลงเวลาปฏิบัติราชการ
 1 file(s)  42 downloads
แบบฟอร์ม 25/04/2019 Download
แผนยุทธศาสตร์ จ.อุบลราชธานี ปี 2562
 1 file(s)  5 downloads
คู่มือ 25/04/2019 Download
แบบฟอร์มการขอข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลตระการพืชผล
 1 file(s)  13 downloads
แบบฟอร์ม 18/04/2019 Download
แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูล HI จากระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาลตระการพืชผล
 1 file(s)  32 downloads
แบบฟอร์ม 18/04/2019 Download
โครงสร้าง รพ.ตระการพืชผล
 1 file(s)  4 downloads
คู่มือ 11/03/2020 Download