เบอร์โทรศัพท์ภายใน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

หมายเลขโทรศัพท์สายนอก / สายใน โรงพยาบาลตระการพืชผล

  • สายนอก : โทร.เข้าตู้ระบบอัตโนมัติ 045-481777, 045-481012
  • สายตรง : สิทธิบัตร 045-481777, 045481012 ต่อ 2127-8
  • สายตรง : ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS) 045-481777, 045481012 ต่อ 2120-22
  • โทรสาร : 045-481237

ระบบโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาล 

ฝ่าย เบอร์ ฝ่าย เบอร์
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริการทางการแพทย์
หัวหน้าฝ่าย ห้องตรวจแพทย์ 1
งานธุรการ ห้องตรวจแพทย์ 2
งานการเงิน ห้องตรวจแพทย์ 3
ศูนย์ยานพาหนะ ห้องทันตกรรม
โรงอาหาร กลุ่มงานประกันยุทธศาสตร์ ฯ
ศูนย์ช่างซ่อมบำรุง งานยุทธศาสตร์
คลังพัสดุ งานสิทธบัตร
รปภ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงครัว
กลุ่มงานเทคนิคบริการ กลุ่มการพยาบาล
หัวหน้า LAB หัวหน้าฝ่าย
ห้องจ่ายยา ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน1
คลัง ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน2
ห้องแพทย์แผนไทย หน้าห้องตรวจ OPD
ชันสูตร ห้องคลอด
รังสีวิทยา ผู้ป่วยใน1
กลุ่มงานเวชปฏิบัติชุมชนฯ ผู้ป่วยใน2
หัวหน้าฝ่าย ซักฟอก
คลินิคบริการ Supply
งานกายภาพบำบัด คลินิคพิเศษ
งานสุขาภิบาล
หมายเหตุ!
กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่.