หากพบปัญหาจากการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ สามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

ช่องทางในการ แจ้งปัญหาจากการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ

  1. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ส่วนกลาง)
    • บริการสายด่วน สปสช. โทร 1330
    • กระดานข่าว (Web Board) ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (http://www.nhso.go.th)
    • เสนอแนะข้อคิดเห็น อีเมล์ สปสช.
  2. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตทุกเขต (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี)
  3. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาจังหวัด